Nova prava za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života u EU stupila na snagu

Od 2. kolovoza 2022. godine sve države članice moraju primjenjivati pravila na razini EU-a za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života za roditelje i skrbnike usvojena 2019. godine. Ova pravila utvrđuju minimalne standarde za očinski, roditeljski i skrbnički dopust te uspostavljaju dodatna prava, kao što je pravo zatražiti fleksibilne radne aranžmane, koji će pomoći ljudima u razvoju svoje karijere i obiteljskom životu bez potrebe za žrtvovanjem karijere ili obiteljskog života.

Ta prava, koja dolaze uz postojeća prava na porodiljni dopust, ostvarena su u okviru Europskog stupa socijalnih prava i predstavljaju ključnu prekretnicu prema izgradnji Unije jednakosti.

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života za roditelje i skrbnike

Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života ima za cilj povećati

1. sudjelovanje žena na tržištu rada i

2. korištenje dopusta vezanog uz obitelj i fleksibilne radne aranžmane.

Stopa zaposlenosti žena u EU je 10,8 postotnih bodova niža od stope zaposlenosti muškaraca. Štoviše, samo 68% žena s obvezama skrbi radi u usporedbi s 81% muškaraca s istim dužnostima. Direktiva dopušta radnicima dopust radi skrbi o rođacima kojima je potrebna potpora i općenito znači da roditelji i skrbnici mogu uskladiti profesionalni i privatni život.

Očinski dopust: Zaposleni očevi imaju pravo na najmanje 10 radnih dana očinskog dopusta u vremenskom razdoblju oko rođenja djeteta. Očinski dopust mora biti plaćen, najmanje na razini naknade za bolovanje;

Roditeljski dopust: Svaki roditelj ima pravo na najmanje četiri mjeseca roditeljskog dopusta, od čega su dva mjeseca plaćena i neprenosiva. Roditelji mogu zatražiti dopust u fleksibilnijem obliku, bilo s punim radnim vremenom, skraćenim radnim vremenom ili u dijelovima;

Dopust za njegovatelje: Svi radnici koji pružaju osobnu njegu ili potporu rođaku ili osobi koja živi u istom kućanstvu imaju pravo na najmanje pet radnih dana dopusta za njegovatelje godišnje;

Fleksibilnost radnog mjesta: Svi zaposleni roditelji s djecom do najmanje osam godina starosti i svi skrbnici imaju pravo tražiti skraćeno radno vrijeme, fleksibilno radno vrijeme i fleksibilnost radnog mjesta. 

Sljedeći koraci

Kao što je predsjednica von der Leyen navela u svojim političkim smjernicama, Komisija će osigurati punu provedbu Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, što će pomoći da se više žena uključi na tržište rada te borbi protiv siromaštva djece. Komisija će podržati države članice u primjeni novih pravila i putem Europskog socijalnog fonda za poboljšanje kvalitete i pristupačnosti sustava obrazovanja i skrbi u ranom djetinjstvu. Države članice moraju do danas prenijeti Direktivu u nacionalno zakonodavstvo. U sljedećem koraku Komisija će procijeniti potpunost i usklađenost nacionalnih mjera o kojima ih je obavijestila svaka država članica te poduzeti mjere ako i gdje je to potrebno.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost, Věra Jourová, rekla je: „Tijekom posljednje dvije godine mnogi su Europljani poduzeli korake kako bi se usredotočili na ono što im je uistinu važno. Uz veću fleksibilnost i nova prava, Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života pruža im sigurnosnu mrežu da to čine bez brige. U cijeloj EU roditelji i skrbnici sada imaju više zajamčenog dopusta uz pravednu naknadu. To znači da možemo brinuti o ljudima koje volimo bez žrtvovanja ljubavi prema našem poslu.”

Potpredsjednica za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica: „Kroz Direktivu o ravnoteži privatnog i poslovnog života, građani EU sada će imati više vremena za brigu o onim ranjivim članovima obitelji kojima je to potrebno. Uvođenje dopusta za njegovatelje važan je korak koji pokazuje da EU brine za svoje građane u svim životnim razdobljima. Kao društvo moramo brinuti o brizi. Nedavno smo se uvjerili koliko zdravlje može biti krhko i koliko je važna solidarnost društva. Fleksibilni radni aranžmani i mogućnost uzimanja slobodnog vremena kada je to najpotrebnije pokazuju kako je EU istinsko društvo solidarnosti. Mi postavljamo temelje za stvaranje modernog radnog mjesta prilagođenog građanima i svim članovima obitelji.”

Povjerenica za ravnopravnost, Helena Dalli, rekla je: „Direktiva EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života potiče muškarce i žene na bolju podjelu roditeljskih obveza i obveza skrbi. I muškarci i žene zaslužuju jednaku priliku za korištenje roditeljskog dopusta i dopusta za skrbnike, kao i jednake mogućnosti da budu dio tržišta rada i napreduju na njemu. Ova direktiva daje ljudima alate za pravednu raspodjelu obveza u kućanstvu i skrbi.” 

Kontekst

Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života rezultat je godina rada Komisije na poticanju država članica i Europskog parlamenta da poboljšaju zakonodavstvo o dopustu dostupnom roditeljima i da po prvi put u zakonodavstvo EU-a uvedu pravo na dopust za njegovatelje. Komisija je 2008. godine prvi put podnijela prijedlog za reformu starijeg zakonodavstva o rodiljnom dopustu koji je povukla 2015. godine, nakon što su pregovori zapeli. Kako bi se općenito riješilo pitanje podzastupljenosti žena na tržištu rada, pravo na odgovarajući dopust, fleksibilni radni aranžmani i pristup uslugama skrbi ugrađeni su u načelo 9 Europskog stupa socijalnih prava, koje su zajednički proglasili Europski parlament, Vijeće u ime svih država članica i Komisije u Göteborgu u studenom 2017. godine. Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života jedna je od aktivnosti Akcijskog plana europskog stupa socijalnih prava za daljnju provedbu načela stupa. Prijedlog Direktive usvojen je 13. lipnja 2019. godine, a države članice imale su tri godine do 2. kolovoza za provedbu u nacionalno zakonodavstvo. Nova pravila dopunjuju prava iz Direktive 92/85 o trudnim radnicama, prema kojoj žene imaju pravo na minimalno 14 tjedana rodiljnog dopusta od kojih su najmanje dva obvezna. Porodiljni dopust plaća se najmanje na razini nacionalne naknade za bolovanje.

To također ide ruku pod ruku s Direktivom o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima koju su države članice morale prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 1. kolovoza (priopćenje). Direktivom se ažuriraju i proširuju prava za 182 milijuna radnika u EU-u, posebno se baveći nedovoljnom zaštitom radnika na nesigurnijim radnim mjestima, istovremeno smanjujući teret za poslodavce i zadržavajući fleksibilnost za prilagodbu promjenjivim uvjetima na tržištu rada.

Izvor: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_22_4785

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)