Nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak temeljem kojega se povećavaju iznosi

neoporezivih primitaka koje poslodavci mogu isplatiti radnicima objavljene

su 1. prosinca 2023. godine (NN 143/23).

Odredbe koje se odnose na povećanja neoporezivih primitaka stupaju na snagu

2. siječnja 2024. godine. 

U nastavku se nalazi usporedni prikaz važećeg Pravilnika i izmjena koje stupaju na snagu 2. siječnja 2024. godine

R.br.OpisVažeći Pravilnik (EUR)Od 2. siječnja 2024. (EUR)  
1.Potpore zbog invalidnosti radnikado 331,81 godišnjedo 560,00 godišnje
2.Potpore za slučaj smrti radnikado 995,43, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosudo 1.120,00, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu
3.Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)do 398,17do 560,00
4.Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinudo 331,81 godišnjedo 560,00 godišnje
5.Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)do 663,62 godišnjedo 700,00 godišnje
6.Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog stažado 199,09do 280,00
7.Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog stažado 265,45do 336,00
8.Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog stažado 331,81do 392,00
9.Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog stažado 398,17do 448,00
10.Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog stažado 464,53do 504,00
11.Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog stažado 530,90do 560,00
12.Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog stažado 663,62do 672,00
13.Naknade za odvojeni život od obiteljido 232,27 mjesečnodo 280,00 mjesečno
14.Otpremnine prilikom odlaska u mirovinudo 1.327,24do 1.400,00
15.Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnosdo visine 862,71 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavcado visine 896,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
16.Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolestido visine 1.061,79 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavcado visine 1.120,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
17.Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanjado 232,27 mjesečnodo 560,00 mjesečno
18.Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)do 132,73 godišnje do 140,00 godišnje
19.Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvudo 26,55 do 30,00
20.Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 13,28 do 15,00
21.Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvudo iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
22.Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
23.Pomorski dodatak​do 33,19 dnevno do 40,00 dnevno
24.Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbedo 53,09 dnevno do 60,00 dnevno
25.Potpore za novorođenčedo 1.327,24do 1.400,00
26.Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca​u ukupnom iznosuu ukupnom iznosu
27.Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka u visini stvarnih izdataka
28.Naknade troškova noćenja na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka u visini stvarnih izdataka
29.Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom​u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz. u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.
30.Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozomu visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza. u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.
31.Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhedo 0,40 po prijeđenom kilometru do 0,50 po prijeđenom kilometru
32.Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)do 995,43 godišnjedo 1.120,00 godišnje
33.Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizamdo 331,81 godišnjedo 400,00 godišnje
34.Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnikado 796,44 godišnjedo 1.200,00 godišnje
35.Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacijedo 1.592,76 godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.do 1.800,00 godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
36.Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacijedo visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
37.Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobido visine stvarnih izdatakado visine stvarnih izdataka
38.Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacijedo 331,81 godišnje podmirene bezgotovinskim putemdo 500,00 godišnje podmirene bezgotovinskim putem
39.Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnosedo 3,98 po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 mjesečnodo 4,0 po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 mjesečno

Također se povećava i dar u naravi sa 132,72 eura na 133,00 eura

Izvor:  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

  •  

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)