Povećavaju se iznosi neoporezivih primitaka

Nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak stupile su na snagu 1. listopada 2022. godine (osim članka 1., stavaka 2 i 3 koji stupaju na snagu 01.01.2023.), kojim se povećavaju iznosi neoporezivih primitaka (NN 112/2022).

Izmjene su sljedeće:

– prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 5.000,00 kn godišnje,

– novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 7.500,00 kn godišnje,

– dar djetetu do 15. godina starosti (koje je do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) do 1.000,00 kn godišnje,

– dar u naravi do 1.000,00 kn godišnje,

– novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 6.000,00 kn godišnje,

– naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3,00 kn/km,

– otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 kn.

Više informacija na poveznici

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_09_112_1652.html

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)