Pravo na zdravlje i sigurnost na radu

Međunarodna organizacija rada (MOR) je pravo na zdravlje i sigurnost na radu, nakon više od 25 godina dodala na listu temeljnih načela i prava na radu.

Prva četiri temeljna načela i prava su pravo na slobodu udruživanja i djelotvorno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje, ukidanje prisilnog ili obaveznog rada, ukidanje dječjeg rada te ukidanje diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja. Deklaracija obvezuje države članice na poštivanje i promicanje navedenih načela i prava, bez obzira jesu li države ratificirale relevantne konvencije. Nove temeljne konvencije bit će Konvencija br. 155 o zdravlju i sigurnosti na radu, iz 1981. godine te Konvencija br. 187. o promotivnom okviru za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, iz 2006. godine.

Odluka o priznavanju zdravlja i sigurnosti na radu trebala bi smanjiti broj smrtnih slučajeva na radnim mjestima  i direktno utjecati na zdravlje radnika diljem svijeta. Godišnje više od tri milijuna ljudi umire zbog posljedica rada, a deseci milijuna se ozlijede ili im je zdravlje narušeno.

Iako su europske vlade, zajedno s nekim afričkim, bile ključne u donošenju ove velike pobjede za radnička prava, još desetak zemalja starog kontinenta nije ratificiralo Konvenciju MOR-a br. 155 o zdravlju i sigurnosti na radu koja je stupila na snagu još davne 1983. godine.  Među njima su Francuska, Austrija, Švicarska, Njemačka, Italija, Estonija, Velika Britanija, Poljska, Litva, Grčka Rumunjska i Malta. Prve tri navedene zauzimaju i visoka mjesta na rang listi prema broju ozljeda na radnome mjestu – Francuska 778.820, Švicarska 95.254 i Austrija 60.909.  Također, Malta, Rumunjska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Estonija su među zemljama koje su u zadnjih deset godina u najvećoj mjeri srezale broj inspekcijskih nadzora kao i broj inspektora rada.

Uvrštavanje sigurne i zdrave radne okoline u temeljna načela i prava na radu svakako će biti od velike važnosti za smanjenje broja nesreća i bolesti na radu koje su sada u svijetu u porastu, kao i za davanje veće pozornosti mentalnom zdravlju i borbi protiv nasilja i uznemiravanja u svijetu rada. To je i veliki uspjeh sindikata koji su na nacionalnoj i međunarodnoj razini ulagali velike napore da se ovo pitanje stavi na dnevni red Međunarodne konferencije rada te da rezolucija bude izglasana na ovogodišnjem zasjedanju.

Podsjećamo, zaštita na radu je ljudsko pravo i kao takvo prepoznato je u mnogim međunarodnim instrumentima, kao što su Opća deklaracija o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima i Europska socijalna povelja.

Više informacija:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_847510.pdf

https://www.ituc-csi.org/ILO-occupational-health-and-safety?lang=en

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)