Osnovano Koordinativno tijelo Vlade RH za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnim i javnim službama

Koordinativno tijelo Vlade RH za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama Vlada RH je osnovala Odlukom na svojoj sjednici 9. ožujka 2022. godine, temeljem Zakona o Vladi RH (članak 24. stavak 3. NN 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), te je određena zadaća i sastav Koordinativnog tijela Vlade.

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti predviđena je reforma Novi modeli plaća i rada u državnoj službi i javnim službama, kojomće se obuhvatiti sva radna mjesta i plaće za oko 250.000 osoba zaposlenih u javnom sektoru tj. državnoj službi i javnim službama (ustanovama u sustavu zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi, agencijama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu).

Radi se o složenoj reformi ne samo zbog velikog broja zaposlenika na čije plaće će se ista odraziti već i zbog donošenja novog zakona o plaćama te potrebe usklađivanja brojnih podzakonskih akata i drugih pravnih propisa kojima je regulirano područje plaća i materijalnih prava zaposlenih u javnom sektoru. Također, preduvjet za provođenje ove reforme je i postizanje dogovora s brojnim socijalnim partnerima – sindikatima, koji djeluju u javnom sektoru.

Nadalje, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti je Ministarstvo pravosuđa i uprave navedeno kao nositelj reforme sustava plaća u državnoj službi dok je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike navedeno kao nositelj reforme sustava plaća u javnim službama. Dakle, definirana je podjela nadležnosti između navedenih ministarstava u provedbi reforme i donošenju novog zakona o plaćama.

Međutim, u provedbi reforme je potrebno definirati ulogu i zadaće i drugih ministarstava odnosno tijela državne uprave, pogotovo imajući u vidu činjenicu da skoro sva ministarstva imaju u svojoj nadležnosti i javne službe za čije zaposlenike osiguravaju sredstva za plaće u svom razdjelu te da provode upravni nadzor nad provedbom Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01 i 39/09) u javnoj službi za koju su nadležni.

Odlukom su između ostalog određeni koordinatori za provedbu aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama, obveze čelnika tijela državne uprave te zadaća stručnih timova u tijelima državne uprave, koji će pružiti stručnu podršku Ministarstvu pravosuđa i uprave i Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, čiji su ministri koordinatori, a vezano uz plaće i radna mjesta iz djelokruga tijela državne uprave koje ih je imenovalo.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_31_379.html

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)