Europski stup socijalnih prava

Europski parlament, Vijeće i Komisija proglasili su europski stup socijalnih prava na sastanku na vrhu u Göteborgu 2017. Stup sadržava 20 načela i prava koja su ključna za pravedna i funkcionalna tržišta rada i sustave socijalne skrbi u 21. stoljeću. Sastoji se od tri poglavlja: (1) jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada; (2) pravednih radnih uvjeta; (3) socijalne zaštite i uključenosti.

Komisija je već predstavila nekoliko mjera koje proizlaze iz stupa, kao što su Program vještina za Europu (1. načelo), Strategija za rodnu ravnopravnost (2. načelo), Akcijski plan EU-a za borbu protiv rasizma (3. načelo), Paket potpore za zapošljavanje mladih (4. načelo) i Prijedlog direktive o primjerenim minimalnim plaćama (6. načelo).

Portugalsko predsjedništvo Vijeća EU u svibnju 2021. u Portu organizira sastanak na vrhu posvećen socijalnim pitanjima. Glavna tema biti će kako ojačati socijalnu dimenziju Europe i tako uspješno ostvariti pravedan, uključiv i otporan oporavak te zelenu i digitalnu tranziciju.

Europska komisija u svojem novom akcijskom planu europskog stupa socijalnih prava iznosi svoju viziju jake socijalne Europe koja je usmjerena na radna mjesta i vještine za budućnost te otvara put pravednom, uključivom i otpornom socioekonomskom oporavku. U planu se iznose konkretne mjere za daljnju provedbu načela tog stupa u sklopu zajedničkih nastojanja država članica i EU-a uz aktivno sudjelovanje socijalnih partnera i civilnog društva, te se predlažu i glavni ciljevi koje bi EU trebao ostvariti u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite do 2030.

Komisija je predložila inicijative kao što su potpora zapošljavanju mladih i primjerene minimalne plaće u 2020., a sada je objavila i Preporuku o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE), što je sve dio provedbe akcijskog plana. Preporukom se potiče otvaranje radnih mjesta i tranzicija tržišta rada iz sektora koji slabe u one koji rastu, osobito digitalne i zelene sektore. Te bi nove mjere trebale sadržavati tri elementa: (1) poticaje za zapošljavanje i potporu za poduzetnike; (2) mogućnosti za usavršavanje i prekvalifikaciju; (3) poboljšanu potporu službi za zapošljavanje. Sredstva EU-a, uključujući iz Instrumenta za oporavak i otpornost i Europskog socijalnog fonda plus, dostupna su i pomažu državama članicama u financiranju njihovih mjera EASE-a.

Akcijskim planom utvrđuju se tri glavna cilja koja EU treba ostvariti do 2030.: 

  1. zaposleno bi trebalo biti barem 78% osoba u dobi od 20 do 64 godine
  2. barem 60% svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake godine
  3. u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti trebalo bi biti barem 15 milijuna osoba manje.

Komisija poziva Europsko vijeće da podrži ta tri cilja, a države članice da utvrde vlastite nacionalne ciljeve kako bi tome doprinijele.

Novi zamah u području socijalnih prava nadovezuje se na poticaj dobiven ambicioznim dugoročnim proračunom EU-a u vrijednosti od 1,8 bilijuna eura i instrumentom za oporavak NextGenerationEU. Iz njih će se državama članicama omogućiti financiranje sredstvima EU-a da bi se poduprla jaka socijalna Europa. To uključuje potporu iz Mehanizma za oporavak i otpornost kako bi se financirali usklađeni paketi reformi i ulaganja usmjereni na aspekte tržišta rada, vještina i socijalnih pitanja utvrđene u preporukama za pojedine zemlje u okviru europskog semestra.

Više informacija

Pitanja i odgovori: akcijski plan europskog stupa socijalnih prava

Pitanja i odgovori: Preporuka Komisije o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE)

Informativni članak: akcijski plan europskog stupa socijalnih prava

Informativni članak: učinkovita aktivna potpora zapošljavanju (EASE)

Komunikacija: akcijski plan europskog stupa socijalnih prava

Radni dokument službi Komisije uz Akcijski plan europskog stupa socijalnih prava

Preporuka Komisije o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE)

Izvješće Eurobarometra o socijalnim pitanjima

Stranice o europskom stupu socijalnih prava

Najnovije informacije o akcijskom planu

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)